torsdag 18. februar 2010

Informasjonskløfter

Verden preges av store forskjeller i strømmen av informasjon, både mellom individer, grupper og verdensdeler. I denne oppgaven vil jeg diskutere medienes rolle i dette.

En informasjonskløft kan defineres som «det skillet som finnes mellom to eller flere befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppen vet noe den andre gruppen ikke vet, som gir den første gruppen et fortrinn i forhold til den andre.» (Wikipedia: Informasjonskløfter.) Det dreier seg altså om at informasjonen i verden er ulikt fordelt, og at noen derfor sitter på mer kunnskap enn andre. Dette kan ha mange årsaker, og evnen til å motta informasjon påvirkes blant annet av utdannelse, yrke, språkferdigheter og kultur. Det vil derfor ofte være mottakerens egenskaper som danner grunnlaget for hvor mye informasjon hver enkelt tilegner seg. Men tilgang på medier, økonomi og nødvendig infrastruktur spiller også en viktig rolle, særlig når en ser på forskjellene mellom ulike verdensdeler. Jeg synes derfor det er naturlig å skille mellom individuelle og strukturelle årsaker til informasjonskløfter.

Med bakgrunn i dette, dukker det opp noen aktuelle problemstillinger. Hvordan fordeler mediebruken seg på ulike befolkningsgrupper? Øker det jevnt, eller gir økt bruk også økte skiller? Hvilke målgrupper når de ulike mediene frem til? Hvordan kan mediene bidra til å spre informasjon i samfunn preget av analfabetisme, sensur, konflikt og liknende? Dette er spørsmål jeg vil forsøke å belyse i denne oppgaven.

fredag 12. februar 2010

Lofoten viktig for Kongsberg-industrien

Den pågående debatten om oljeboring i Lofoten og Vesterålen engasjerer mange. Men hvordan vil utfallet påvirke lokalsamfunnet i Kongsberg?

Næringsparken har mange bedrifter knyttet opp mot leveranse av teknologi til oljeindustrien. Viktigst er kanskje FMC, som sysselsetter over 2000 personer i Kongsberg og er i stadig vekst, men også for andre bedrifter er oljesektoren en viktig kunde. Oljeboring i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen vil derfor kunne by på store kontrakter og potensielt mange nye arbeidsplasser i flere Kongsberg-bedrifter. Hvor mye enkeltfelter har å si for situasjonen i FMC illustreres godt av nyheten om at de tapte kontrakten om systemer til Goliat-feltet i Barentshavet. Nå må de si opp 150 ansatte for å rette opp budsjettet.

FMC produserer såkalte juletrær, eller oljeinstallasjoner som plasseres på havbunnen fremfor plattformer over havoverflaten. Det er denne teknologien som er aktuell for bruk ved oljeutvinning i Nord-Norge, og FMC har en sterk stilling i markedet for slike systemer.

Kongsberg Maritime er også avhengig av ordre fra oljeindustrien. De leverer navigasjons- og manøvreringssystemer, sonarer og annen teknologi til skip. Selv om de også leverer til sivil og militær skipsfart, utgjør forsyningsskip, kabelleggere og andre fartøyer i oljesektoren en stor del av ordrene. Kongsberg Maritime har over 3000 ansatte verden over, hvorav de fleste arbeider ved hovedkontoret ved Lågen, og det er sannsynlig at de vil få mange ordre knyttet til en eventuell oljevirksomhet i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen.


Det kan være vanskelig å forutsi hvordan et nytt oljeeventyr vil påvirke kongsbergindustrien. Men det er sannsynlig at mange arbeidsplasser i Bergstaden vil avhenge av om det blir oljeutvinning i de aktuelle områdene eller ikke.